Vision Forum på Svenska

3

Här hittar ni information om Vision Forums verksamhet på svenska. Om ni har frågor kan ni även skriva till Rudi Heinrichsen på ‘info (a) visionforum.eu.’

* Om verksamheten

Vision Forum arbetar inom två parallella fält:

1. PRODUKTION: Vi arbetar med professionell produktion interdisciplinärt inom olika sceniska uttryck. Vi är verksamma i ett expanderat konstfält, vilket betyder att vi söker nya former för konsterna; nya möten, nya platser och plattformar där den kan möta sin publik. En central aspekt i vårt arbete ligger i att föra samman professionella scenkonstnärer med forskare i olika fält. Genom vårt interdisciplinära arbete skapar vi nya möjligheter för konstnärer i många olika fält, akademiker och forskare runt om i landet.

Vårt fokus ligger på att utveckla nya uttryck inom performance konst. Vi arbetar även med workshops och mindre utsträckning med utställningar och publikationer. Sedan starten 2008 har vi skapat viktiga möjligheter för svenska konstnärer i olika genrer i hela landet att nå ny publik på många världsledande institutioner på samtliga kontinenter. Vi introducerar även nya och viktiga internationella aktörer i Sverige med målet att stärka och diversifiera den svenska scenkonst- och kulturscenen

2. SPRIDNING och FÖRMEDLING: Genom deltagande inom ett extensivt nationellt och internationellt nätverk arbetar vi aktivt för att stödja svenska konst-, scen- och kulturinstitutioner att hitta nya partners nationellt och internationellt. Vi hjälper dem att hitta  nya sätt att arbeta samt nya sätt att tänka. Vi gör detta genom vår mångåriga och extensiva erfarenhet av att skapa och utveckla internationella och interdisciplinära projekt. Vi för in viktiga dialoger med utgångspunkt från professionell konst i deras programverksamhet och öppnar för en större spridning av konsten och en mer meningsfull arbetssituation för kulturarbetare i hela landet.

* Vår filosofi

- Vi arbetar nyskapande med ett expanderande konstbegrepp inom performance. Projektens unika resultat har ett tydligt nationellt intresse.
- Våra projekt utgör ett viktigt tillägg och berikar svenska scener, museer och institutioners egna verksamhet och gör dem mer internationella och dynamiska.
- Våra projekt ger ny publik möjlighet att möta konst och kultur så att de kan utveckla en dynamisk relation till sitt kulturarv och aktivt verka för ett mer tolerant och demokratiskt samhälle.
- Vi arbetar över geografiska och disciplinära gränser, samarbetar med forskning och konstnärer inom samtliga genrer för att utveckla nya uttrycksformer och öka tillgängligheten till kultur.
- Vi för samman professionella konstnärer med forskare med solid erfarenhet av arbete över disciplinära-, kulturella- och geografiska gränser så att de kan hitta nya och inspirerande former för att försörja sig.
- Vi har även varit med att utveckla banbrytande metoder, teknologi och verk samt att skapa viktiga samarbeten för den svenska kulturscenen.
- Vi genomför offentliga evenemang: performances, utställningar, festivaler, presentationer, demonstrationer och tvärvetenskapliga workshops i ett dussintal länder per år.
- Vi arrangerar dessutom möten, workshops och residenser där konstnärer från olika genrer möter varandra, kan möta forskare och arbeta tillsammans. Ungefär hälften av våra evenemang sker med svenska kreatörer utomlands och den andra hälften med utländska aktörer i Sverige.

* Vår målsättning

- Vision Forum skall arbeta aktivt med gränsöverskridande projekt för ett demokratisk och mångfacetterat samhälle där olika åsikter och värdering får plats och konflikter finner nya lösningar.
- Vision Forum skall arbeta aktivt att stödja svenska scen-, konst och kulturinstitutioner att hitta nya partners internationellt, nya sätt att arbeta, nya sätt att tänka.
- Konsten har ibland svårt att nå sin publik. Vision Forum skall söka lösningar för hur konsten kan spela en aktiv roll i att tänka om forskning och det dagliga arbetet på företag så att erfarenheten blir mer dynamisk och inspirerande för individen och på så sätt möta ny publik.
- Konstens kunskap och metod har stor potential att ge positiv påverkan i hela landet. Vision Forum skall erbjuda unik kunskap och viktiga evenemang för institutioner runt om i landet.
- Specialisering inom konst, forskning och management har skapat stora möjligheter, men det kan även i ett längre perspektiv kväva glädjen och kreativiteten både i arbete med konst och forskning och det dagliga arbetet på företag. Det blir allt tydligare att vi behöver dialoger över de disciplinära gränserna inom kreativa yrken, inom forskning och på institutioner och företag. Vision Forum arbetar aktivt med konsten för att stödja dessa dialoger och skapa nya former för meningsfulla samtal i hela landet.
- Vision Forum skall skapa nya möten mellan grupper som annars inte skulle träffats och på så sätt och skapar nya dialoger, ny kompetens och en ökad förståelse och kommunikation. Vi ser tydligt att detta arbete inspirerar till nyfikenhet och eftertanke istället för oreflekterat dömande.

* Vision Forum och sexuella trakasserier

Många utsätts för sexuella trakasserier och på sin arbetsplats. Sexuella trakasserier är en typ av kränkande särbehandling, det beskriver oönskat uppträdande av sexuell natur. Vi informerar alla våra samarbetspartners om de regler och krav som gäller när det gäller sexuella trakasserier och kränkningar och att vi har är noll tolerans. Vi har även en ansvarig person på plats som vi kan diskutera öppet med om något problem uppstår.

* Vision Forum och tillgänglighet

Vision Forum har inga egna lokaler. De svenska partners som vi samarbetar med uppfyller de av Kulturrådet uppsatta kraven om tillgänglighet. Vi arbetar aktivt för att den svenska synen på tillgänglighet skall spridas internationellt. (Informationen lades ut 2016-10-16 och uppdaterades senast 2020-05-20.)

Mer information om oss och våra projekt på Instagram och Facebook.